Logowanie     Zarejestruj się       /       Dołącz do 26637 chętnych na spotkanie z Tobą
Regulamin


Wstęp

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z Serwisu ekstaza.pl oraz warunki świadczenia usługi przez Administratora. Regulamin definiuje prawa i obowiązki Użytkownika oraz Administratora zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Użytkownik ma dostęp do zapisów Regulaminu w sposób pozwalający na zapoznanie się z nim i akceptację postanowień co jest warunkiem rejestracji Użytkownika w Serwisie.Definicje

 • Administrator - podmiot zarządzający Serwisem ekstaza.pl

 • Album - galeria Zdjęć i Filmów prowadzona przez Użytkownika w serwisie ekstaza.pl

 • Blog - blog internetowy prowadzony w serwisie ekstaza.pl przez Użytkownika

 • Filmy - wszelkiego rodzaju nagrania i filmy wprowadzone (i przechowywane) przez Użytkownika w ekstaza.pl

 • Grupa - tematyczna grupa osób utworzona przez Użytkownika w obrębie serwisu ekstaza.pl

 • Impreza – wydarzenie utworzone przez Użytkownika i opisane w serwisie ekstaza.pl

 • Konto Użytkownika - przydzielona Użytkownikowi przestrzeń dyskowa w ramach serwisu ekstaza.pl wraz z mechanizmami informatycznymi i aplikacjami, pozwalająca na korzystanie z funkcji serwisu

 • Konto VIP - Kont Użytkownika w Serwisie dające dostęp do rozszerzonych funkcjonalności w ekstaza.pl

 • Materiał - wszelkiego rodzaju dane i informacje wprowadzone (i przechowywane) przez Użytkownika: zdjęcia, filmy, nagrania, posty, ogłoszenia, wypowiedzi, komentarze, wpisy na blogu

 • Profil - strona Serwisu zawierająca i udostępniająca wprowadzone przez Użytkownika dane, informacje i inne materiały prezentujące danego Użytkownika

 • Regulamin - niniejszy regulamin.

 • Rejestracja – proces tworzenia i dodania nowego Konta Użytkownika w serwisie ekstaza.pl

 • Serwis - portal społecznościowy, udostępniony w Internecie pod adresem ekstaza.pl

 • Użytkownik - Osoba (bądź dwie Osoby - para), która dokona w Serwisie rejestracji i aktywacji utworzonego konta.


I. Zasady korzystania

 1. Użytkownikiem Serwisu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która dokona rejestracji się w Serwisie, zaakceptuje Regulamin i będzie się stosowała do jego zapisów, biorąc odpowiedzialność za swoje działania wobec przepisów prawa.

 2. Użytkownicy za pośrednictwem Serwisu mają możliwość prezentowania w swoich profilach danych, informacji, zdjęć, opisów i innych elementów ich dotyczących np. nagrań audio i video prezentujących wizerunek osobisty Użytkownika. Serwis umożliwia Użytkownikom usługi pozwalające na zawieranie znajomości z innymi Użytkownikami, przeglądanie profili osób zarejestrowanych i ogłoszeń, dodawanie własnych ogłoszeń, imprez, prowadzenie bloga.

 3. Zakres usług Serwisu, jak i sposób ich świadczenia oraz zasady dostępu do tych usług (istniejących lub udostępnianych w przyszłości) mogą być w każdym czasie zmieniane przez Administratora.

 4. Każda osoba może posiadać tylko jedno konto.

 5. Poprzez założenie Konta i rejestrację w Serwisie, Użytkownik oświadcza i potwierdza, że:

  1. zapoznał się i zaakceptował zapisy Regulaminu,

  2. W pełni świadomie i dobrowolnie zamieszcza i upublicznia w Serwisie wszelkie dane, informacje i inne elementy składające się na jego Profil, pozwalając na dostęp do nich innym zalogowanym użytkownikom Serwisu.

  3. Wyraża zgodę na, gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych przez siebie danych osobowych Użytkownika przez Administratora, w celu dalszego przetwarzania w celach statystycznych i marketingowych oraz przesyłaniu korespondencji handlowej zgodnie  z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997r. (Dz.U. nr 133 z 1997r.). . Dz.U. Nr. 101 poz. 926 ze zm.),

  4. dobrowolnie wyraża zgodę na otrzymywanie na podaną przez Użytkownika Skrzynkę e-mail informacji handlowych pochodzących od Administratora,

  5. ponadto, zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.


 1. Administrator może w każdym momencie usunąć Konto Użytkownika, bez uprzedniego jego powiadomienia w przypadku wystąpienia wymienionych poniżej okoliczności:

  1. naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu;

  2. w przypadku podejrzenia, iż działania Użytkownika naruszają lub grożą naruszeniem przepisów prawa lub praw innych osób, a w szczególności stanowią lub grożą naruszeniem majątkowych lub osobistych praw autorskich, prawa do prywatności, prawa do wizerunku, dóbr osobistych, praw własności przemysłowej jakichkolwiek osób trzecich (w tym Administratora lub innych Użytkowników) lub stanowią naruszenie dobrych obyczajów.

  3. stwierdzenia lub podejrzenia posiadania przez Użytkownika więcej niż jednego konta

  4. stwierdzenia lub podejrzenia, iż Materiały wprowadzane przez Użytkownika i prezentowane w ramach Serwisu mają charakter bezprawny;

  5. stwierdzenia lub podejrzenia, iż Użytkownik prowadzi działania naruszające lub zagrażające bezpieczeństwu Serwisu

  6. likwidacji Serwisu lub też zaprzestania lub zamiany zakresu świadczenia Usług;

  7. niewyrażenia przez Użytkownika zgody na zmianę Regulaminu.


Zasady dotyczące udostępniania przez użytkownika treści, materiałów:


 1. Użytkownik poprzez udostępnienie w Serwisie materiałów takich jak teksty, fotografie, obrazy, nagrania audio lub video, opracowania oraz wszelkie inne treści :

  1. oświadcza iż, przysługują mu wszystkie prawa (w szczególności majątkowe prawa autorskie i prawa pokrewne) a także dysponuje wymaganymi zgodami (w szczególności wykorzystania wizerunku) niezbędnymi do tego, aby mogły być one opublikowane i rozpowszechniane w Serwisie, jak i poza nim w Sieci Internet a publikacja taka nie spowoduje naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich,

  2. wyraża zgodę na oznaczanie przez Administratora materiałów takich jak zdjęcia, nagrania video lub audio logotypem Serwisu ekstaza.pl,

  3. zobowiązuje się złożyć pisemne oświadczenie odpowiedniej treści, które uwolni Administratora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do Administratora lub wszczęcia przez nie jakichkolwiek postępowań związanych z naruszeniem jakichkolwiek praw do opublikowania przez Użytkownika treści, zdjęć, materiałów graficznych, nagrań video lub audio co do których prawa przysługują osobom trzecim i/lub organizacjom zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub też wykorzystania wizerunku osobistego osób trzecich, a także, na żądanie Administratora, wstąpić do sprawy w miejsce Administratora lub przystąpić do sprawy po jego stronie jako interwenient uboczny, zwracając przy tym Administratorowi na jego pierwsze żądanie, wszelkie poniesione przez Administratora wydatki związane z postępowaniem sądowym, w tym w szczególności wydatki poniesione na opłacenie zastępstwa procesowego, doradztwa prawnego oraz odszkodowań, zadośćuczynień, kar. grzywien itp.


  2. Czynności zakazane Uczestnikowi:

  1. Użytkownik nie może wprowadzać, przechowywać ani prezentować w ramach Serwisu jakichkolwiek Materiałów:

   1. naruszających lub mogących naruszyć prawa innych osób, a w szczególności majątkowe lub osobiste prawa autorskie, tajemnicę przedsiębiorstwa, prawa własności przemysłowej, prawa do wizerunku lub inne dobra osobiste innych osób, w tym Administratora lub innych Użytkowników;

   2. naruszających prawo, w szczególności naruszających przepisy prawa lub zasady współżycia społecznego, dobre obyczaje, zasady netykiety lub normy postępowania, w tym materiałów o charakterze obraźliwym, wulgarnym, rasistowskim;

   3. głoszących, propagujących radykalne postawy społeczne, a w szczególności wszelkiego rodzaju dyskryminację ze względu płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne lub społeczne, wykonywany zawód, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną;

   4. podżegających lub nawołujących do popełnienia czynu zabronionego przestępstwa (wykroczenia) lub naruszenia praw innych osób, lub też mogących stanowić pomoc przy popełnieniu przestępstwa (wykroczenia) lub naruszeniu praw innych osób

   5. naruszających lub mogących naruszyć prawa do zastrzeżonych znaków towarowych, oznaczeń geograficznych, oznaczeń przedsiębiorstwa, prawa do firmy lub jakichkolwiek innych chronionych oznaczeń.

   6. będących oprogramowaniem służącym do przełamywania zabezpieczeń technicznych utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, lub też oprogramowanie komputerowe, które zostało zaprojektowane lub przystosowane w celu umożliwienia korzystania z usług chronionych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym;

   7. stanowiących oprogramowanie ułatwiające włamania do komputerów, umożliwiające bezprawne uzyskanie informacji przekazywanych w sieciach informatycznych, służące do zakłócania pracy systemów informatycznych lub uniemożliwiające przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie danych w systemach informatycznych, bezprawnego niszczenia danych a także oprogramowanie wirusowe;

   8. będących informacją handlową, zawierających reklamy lub jakiekolwiek ogłoszenia o charakterze komercyjnym, w tym np. logo, znaki wodne, adresy innych serwisów naniesione na zdjęcia, bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Administratora.

   9. Fotograficznych :

    - zdjęć do których prawa autorskie są zastrzeżone,

    - zdjęć wraz z adresami innych stron,

    - zdjęć pornograficznych jako zdjęć profilowych,

    - zdjęć dzieci,

    - zdjęć cudzych,

    - zdjęć, które może obrazić innych użytkowników.

2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i godzi się na to, że Administrator jest upoważniony do zablokowania/usunięcia Profilu Użytkownika w następstwie naruszeń niniejszego Regulaminu także w następstwie działań użytkownika, które zagrażają funkcjonowaniu lub stabilności Serwisu.

3. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie wobec Administratora z jakimikolwiek roszczeniami związanymi z działalnością Użytkownika, w tym w związku z Materiałami wprowadzonymi i prezentowanymi przez Użytkownika, Użytkownik zobowiązuje się do pokrycia wszelkich ewentualnych odszkodowań i kosztów obrony poniesionych przez Administratora.II. Ograniczenia odpowiedzialności i zastrzeżenia

 1. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za materiały, dane, informacje, teksty, ogłoszenia, obrazy, zdjęcia, nagrania audio lub video, opracowania oraz wszelkie inne treści publikowane, udostępniane, lub przekazywane w Serwisie przez Użytkowników, w tym za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność. Administrator nie jest zobowiązany do ich weryfikacji.

 2. Bez posiadania pisemnej zgody Użytkownika jakiekolwiek kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie lub inne korzystanie z danych, informacji i innych elementów składających się na profil Użytkownika, w tym fotografii, nagrań audio lub video, opisów wprowadzonych do Serwisu jest zakazane.

 3. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zdarzenia, jakie mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym pomiędzy Użytkownikami poznanymi za pośrednictwem Serwisu ani też za skutki takich zdarzeń.

 4. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia bez podawania przyczyny z Serwisu lub zniszczenia dowolnych treści lub ich zmiany w przypadku gdy materiały te naruszają zapisy niniejszego Regulaminu lub zasad uczestnictwa.

 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnioną zmianę danych Użytkowników przez osoby trzecie przy użyciu hasła danego użytkownika. Każdy użytkownik jest zobowiązany do chronienia swoich danych dostępowych do Serwisu.

 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie przez osoby trzecie materiałów, informacji, zdjęć, nagrań, danych składających się na Profil Użytkownika ani za ich wykorzystywanie przez te osoby.

 7. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia serwisu w celu jego modyfikacji, poprawienia, ulepszenia, dodania usług, funkcjonalności lub przeprowadzenia innych prac, bez wcześniejszego uprzedzenia o tym Użytkowników.

 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkodę spowodowaną lub związaną z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi. Administrator nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za:

  1. skutki ujawnienia przez Użytkownika loginu lub hasła do Konta Użytkownika.

  2. skutki zamieszczenia przez Użytkownika lub osoby działające w jego imieniu w serwisie ekstaza.pl jakichkolwiek materiałów bezprawnych;

  3. szkody wynikające z korzystania lub braku możliwości korzystania przez Użytkownika z jakiejkolwiek Usługi, w tym szkody rzeczywiście poniesione, lub utratę spodziewanych korzyści, utratę danych, zniszczenie lub awarię sprzętu komputerowego, koszty zastępczego sprzętu i oprogramowania, przestoje w pracy, naruszenie renomy przedsiębiorstwa;

  4. szkody związane z brakiem działania lub nieprawidłowym działaniem sieci Internet lub jakiegokolwiek elementu Serwisu, a w szczególności szkody związane z utratą Materiałów przechowywanych przez danego Użytkownika, Konta Użytkownika lub danych w Profilu Użytkownika lub jakichkolwiek innych danych;

  5. wszelkie szkody związane z uzyskaniem dostępu do Serwisu przez jakąkolwiek osobę w sposób niezgodny z prawem, postanowieniami Regulaminu lub jego przeznaczeniem a w szczególności szkody związane z włamaniem do Serwisu, przejęciem, wykorzystaniem, usunięciem lub modyfikacją Materiałów, Konta Użytkownika lub danych w Profilu Użytkownika;

 9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań podjętych wobec Użytkownika przez innych Użytkowników, nawet w przypadku, gdy zobowiązanie takie podjęte zostało z wykorzystaniem Serwisu.

 10. Administrator udostępnia aplikację umożliwiającą nawiązywanie kontaktów z innymi Użytkownikami, lecz w żaden sposób nie gwarantuje Użytkownikowi nawiązania określonych kontaktów bądź umówienia się na spotkanie.


III. Usługi płatne

 1. Korzystanie z dostępnych w Serwisie funkcjonalności i usług pozostaje bezpłatne, o ile Użytkownik nie zostanie poinformowany o konieczności dokonania płatności przed skorzystaniem z usług tego wymagających

 2. Koszt usługi i sposób płatności jest każdorazowo określony jest przy danej usłudze płatnej.

 3. Jeśli wskutek naruszenia Regulaminu dostęp Użytkownika do Serwisu zostanie zablokowany, niewykorzystane środki za czasowy dostęp do usług płatnych zostaną przejęte przez Administratora na poczet opłaty ryczałtowej dla zapobieżenia dalszym naruszeniom umowy.

 4. Kwota ewentualnych należności nie podlega zwrotowi. Abonament nie może być dzielony z innymi osobami, nie może on również zostać przeniesiony na innego Użytkownika.

 5. Koszty poniesione w związku z aktywacją nie podlegają zwrotowi, poza przypadkami wyraźnie określonymi w niniejszym Regulaminie.

 6. W przypadku nadpłaty środków pieniężnych przez użytkownika, wolne środki pieniężne zostaną wykorzystane na poczet przedłużenia aktywnego już konta, chyba że Użytkownik zażąda ich zwrotu. Żadanie ich zwrotu następuje tylko po otrzymaniu przez Administratora pisma z żądaniem zwrotu wysłanym na adres email: info@ekstaza.pl. W treści pisma powinny być zawarte dane: numer rachunku na który ma być dokonany zwrot, imię i nazwisko oraz dane adresowe właściciela rachunku. Zwrot nastąpi w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania pisma.


IV. Reklamacje

 1. Użytkownik jest uprawniony do składania reklamacji i skarg dotyczących świadczenia Usług przez Administratora.

 2. Reklamacja powinna zostać doręczona na adres poczty elektronicznej Administratora: info@ekstaza.pl. Reklamacja powinna jasno, zwięźle i zrozumiale opisywać rodzaj skargi, powinna zawierać login (nazwę profilu) Użytkownika oraz jego adres poczty elektronicznej do korespondencji.

 3. Administratorowi przysługuje termin 31 dni, w którym dołoży wszelkich starań w celu rozpatrzenia reklamacji lub w przypadku niemożności dotrzymania terminu zobowiązany jest do poinformowania Użytkownika o przyczynie zwłoki i przewidywanym czasie rozpatrzenia skargi.


V. Zmiany regulaminu

 1. Administrator w każdej chwili jest uprawniony do dokonywania zmian Regulaminu, bez podawania przyczyn.

 2. O dokonaniu zmiany Regulaminu Administrator poinformuje Użytkowników za pośrednictwem Serwisu, w sposób umożliwiający zapoznanie się z tymi zmianami przed zalogowaniem do Serwisu.

 3. Użytkownik powinien zapoznać się ze zmianami Regulaminu niezwłocznie po ich opublikowaniu w Serwisie. Zalogowanie się do Serwisu po takim ogłoszeniu oznacza akceptacje zmian Regulaminu.

 4. W przypadku, gdy Użytkownik nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu, powinien usunąć Konto Użytkownika w terminie do 7 dni od dnia wprowadzenia zmian w Regulaminie.

 5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą opublikowania ich na stronie internetowej.VI. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2011.

 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 3. Załącznik do niniejszego regulaminu stanowi Polityka prywatności serwisu ekstaza.pl